Poslovna kultura in  poslovna politika družbe KLS

Poslovna kultura in poslovna politika družbe KLS

KLS na globalnem trgu stalno krepi svoj ugled, ki temelji na poslovni kulturi in politiki zasnovani na visokih etičnih načelih žlahtnega družinskega podjetništva in statutu družine Strašek. Poslovna kultura temelječa na medsebojnem spoštovanju vseh, ki sodelujejo z nami, je skladna z našim etičnim kodeksom, ki je javno dostopen na sedežu družbe, zagotavlja našo dolgoročno stabilnost in odličnost poslovanja.

Osnovni cilj družbe je dolgoročni razvoj ter uspešno in stabilno poslovanje. Kot uspešno poslovanje razumemo doseganje takšnih učinkov in rezultatov, ki se lahko primerjajo z najboljšimi na svetu v naši panogi. Za dosego tega cilja je potreben stalen napredek in razvoj družbe. Da bi se družba lahko stalno in uspešno razvijala mora nenehno napredovati in vlagati dovolj velika finančna sredstva v razvoj trga, proizvodov, kadrov in procesov. Zato mora družba trajno poslovati s tako visoko dodano vrednostjo, ki bo omogočila potrebne finančne naložbe za dolgoročno optimalno poslovanje in razvoj družbe. Takšno poslovanje je pogoj za dolgoročno vzdrževanje stalnega zadovoljstva vseh zainteresiranih strani: odjemalcev, lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev in okolja.

Ta osnovni cilj dosegamo tako, da naša družba stalno povečuje svojo konkurenčnost na globalnem trgu in dobavlja svoje proizvode najzahtevnejšim odjemalcem po svetu ter povečuje število odjemalcev in svoj tržni delež na svetovnem trgu. Svoje proizvode prodajamo na vseh pomembnejših trgih. Zato je naša največja skrb namenjena našim odjemalcem. Naši proizvodi v celoti izpolnjujejo njihove zahteve in pričakovanja glede kakovosti proizvodov in storitev, pravočasnosti dobav ter njihove posebne zahteve.

Zavedamo se, da kakovosti proizvodov ne dosežemo le s kontrolo izdelkov. Zato posvečamo veliko pozornost kakovosti materialov, tehnoloških postopkov, zanesljivosti proizvodnih procesov in znanju zaposlenih. V ta namen vzdržujemo tesne stike z odjemalci in dobavitelji, da v čim večji meri uskladimo naša in njihova pričakovanja.

Doseganje takšnih ciljev in poslovne politike lahko zagotovi le nenehni napredek vseh sodelujočih. Končni rezultat našega napredka pa se kaže v stalni rasti naše prodaje.

Naša konkurenčnost temelji na nenehnem razvoju proizvodov in procesov, na visoki stopnji inovativnosti in hitrem uvajanju najnovejših tehničnih dosežkov, ki zagotavljajo zanesljivost in učinkovitost procesov, v serijsko proizvodnjo. Z izpopolnjevanjem tehničnih sposobnosti posameznih proizvodnih procesov, izpopolnjevanjem avtomatiziranosti in še višjo stopnjo robotizacije in digitalizacije vseh procesov ter učinkovito informacijsko podporo zagotavljamo stalno rast in povečevanje naše globalne konkurenčnosti.

Pri uresničevanju svoje poslovne politike nenehno izboljšujemo kakovost naših proizvodov, načine in roke dobavljanja ter se hitro odzivamo na zahteve naših odjemalcev in trga na splošno. Za vzdrževanje naše cenovne konkurenčnosti stalno zmanjšujemo stroške in povečujemo produktivnost. Posamezne vrste stroškov, ki jih določamo z obdobnimi cilji, redno pregledujemo.

Kakovost proizvodov, rast produktivnost in sposobnost pravočasnega dobavljanja ob hkratni skrbi za naše okolje dosegamo z učinkovitim skupinskim in strokovnim delom naših sodelavcev, kar je zajeto v vseh planih družbe.

Vodstvo družbe je zavezano, da vodi podjetje tako, da utrjuje našo poslovno kulturo in dolgoročno omogoča realizacijo načrtovane poslovne politike in ciljev družbe in z rezultati bogati kakovost življenja in dela vseh, ki z nami sodelujejo.

Osnova je samospoštovanje

Že od leta 1974 zagotavljamo:

  • delovna mesta,
  • razvoj in
  • podporo lokalnemu okolju.